' Kerish Products

Polityka prywatności

POLITYKA POUFNOŚCI KERISH PRODUCTS

(Redakcja z dn. 24 maja 2018 roku)

Przestrzegamy wymogów obowiązującego prawa, w tym ogólnych przepisów o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR).

Warunki niniejszej Polityki w zakresie poufności (zwanej dalej Polityką) obowiązują w stosunku do dowolnych informacji, które administracja strony internetowej www.kerish.org (zwana dalej Posiadaczem Prawa) otrzymuje i/lub może otrzymać o osobie fizycznej/osobie prawnej/przedsiębiorcy prywatnym – użytkownikach/odwiedzających stronę (zwanych dalej Użytkownikami) w czasie korzystania (lub w związku z korzystaniem) przez Użytkownika ze strony internetowej www.kerish.org (zwanej dalej stroną internetową).

Użytkownik bezwzględnie i w pełni akceptuje warunki niniejszej Polityki od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu. Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze strony internetowej w przypadku braku zgody na niniejszą Politykę zarówno w całości, jak i w przypadku braku zgody na poszczególne jej postanowienia.

Informacje o Użytkowniku, które otrzymuje (i/lub może otrzymać), a także opracowuje Posiadacz Prawa:

  • Informacje o sobie, które Użytkownik udostępnia ręcznie na stronie internetowej (na przykład podczas opłacania produktów Posiadacza Prawa): imię, nazwisko, imię odojcowskie i adres poczty elektronicznej Użytkownika. Posiadacz Prawa zakłada, iż Użytkownik udostępnia wiarygodne informacje.
  • Informacje, które w trakcie korzystania przez Użytkownika z produktów Posiadacza Prawa, automatycznie są przekazywane na stronę internetową poprzez urządzenia Użytkownika za pomocą zainstalowanego na takich urządzeniach oprogramowania "Posiadacza Prawa". Do takich informacji także, ale bez ograniczeń, zaliczane są: adres IP, adres wybranej przez Użytkownika strony internetowej i/lub zasobu internetowego, czas oczekiwania wybranej strony internetowej.

Cele otrzymania (zbierania) i opracowania przez Posiadacza Prawa informacji (dalej - Informacja):

Posiadacz Prawa zbiera i opracowuje informacje niezbędne do świadczenia usług, opracowania oraz doskonalenia produktów, wykonania porozumień i umów. Informacje są również wykorzystywane w celu współdziałania z Użytkownikiem. Służba wsparcia technicznego, a także pracownicy innych działów Posiadacza Prawa mogą kierować do Użytkownika zapytania dotyczące innych danych o zainstalowanych konfiguracjach na komputerach i systemach operacyjnych. Informacje te są niezbędne do bardziej szczegółowej identyfikacji problemu, z jakim miał do czynienia Użytkownik, a także do opracowania najbardziej skutecznych rozwiązań dotyczących ich usunięcia.

Informacje są także wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem, między innymi, ale bez ograniczeń, drogą wysłania listów elektronicznych, powiadomień, zapytań, opracowania zapytań i zgłoszeń Użytkownika. Informacje mogą być również wykorzystane w celu zapewniania bezpieczeństwa strony internetowej oraz w celu kontroli przestrzegania zasad licencjonowania produktów Posiadacza Prawa.

Warunki opracowania Informacji i przekazania jej osobom trzecim:

Posiadacz Prawa przechowuje i opracowuje Informacje o Użytkownikach zgodnie z wewnętrznym regulaminem i obowiązującymi normami prawa międzynarodowego.

Posiadacz Prawa ma prawo do przekazania Informacji osobom trzecim w przypadku, gdy:

  • Użytkownik wyraził zgodę na takie działania;
  • Przekazanie jest niezbędne do dochodzenia w sprawie ewentualnych naruszeń popełnionych przez Użytkownika;
  • Przekazanie jest przewidziane w obowiązującym prawie w ramach ustalonej przez prawo procedury;

Zmiana przez Użytkowników danych personalnych:

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian, a także odświeżyć lub uzupełnić udostępnione przez niego dane personalne lub ich część, a także parametry ich poufności poprzez wysyłanie do Posiadacza Prawa zgłoszenia w formie pisemnej pod adres: admin@kerish.org.

Działania podejmowane celem ochrony Informacji:

Posiadacz Prawa podejmuje niezbędne i wyczerpujące działania organizacyjne i techniczne celem ochrony Informacji przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianami, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnieniem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami dokonywanymi przez osoby trzecie w ramach kompetencji Posiadacza Prawa.

Pozostałe warunki:

Posiadacz Prawa ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkowników. Przy wprowadzeniu zmian do aktualnej redakcji wskazuje się datę ostatniej aktualizacji. Nowa redakcja Polityki wchodzi w życie od momentu jej umieszczenia, jeśli nowa redakcja Polityki nie przewiduje inaczej. Obowiązująca redakcja zawsze znajduje się na stronie https://www.kerish.org/content.php?item=privacy. Wobec niniejszej Polityki i stosunków między Użytkownikami a Posiadaczem Prawa powstających w związku z zastosowaniem Polityki stosuje się obowiązujące prawo.

Kontakt z Posiadaczem Prawa: admin@kerish.org.