' Kerish Products

Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA O KORZYSTANIE Z OPRAGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNKÓW KOŃCOWYCH

Niniejsza umowa licencyjna reguluje stosunki w zakresie korzystania z oprogramowania "Kerish PC Doctor" (zwanego dalej Oprogramowaniem) między producentem danego oprogramowania (zwanego dalej Producentem Oprogramowania) a osobą fizyczną lub prawną będącą końcowym użytkownikiem (zwanym dalej Użytkownikiem).

1. Przedmiot umowy licencyjnej

1.1. Producent Oprogramowania oferuje Użytkownikowi Oprogramowanie na warunkach stanowiących przedmiot niniejszej Umowy Licencyjnej.

1.2. Producent Oprogramowania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy licencyjnej w dowolnym czasie bez specjalnego uprzedzenia.

1.3. Jeżeli Użytkownik po opublikowaniu zmiany w Umowie Licencyjnej w dalszym ciągu korzysta z Oprogramowania uznaje się, że zmiana warunków Umowy Licencyjnej została zaakceptowana przez Użytkownika.

2. Wejście umowy licencyjnej w życie

2.1. Umowa Licencyjna nabiera mocy prawnej poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki w formie odhaczenia pozycji "Akceptuję warunki umowy" na formularzu zawierającym tekst umowy licencyjnej w programie instalującym oprogramowanie.

2.2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody co do poszczególnych postanowień umowy licencyjnej, powinien on wstrzymać proces instalacji lub zaprzestać korzystanie z Oprogramowania.

2.3. Instalacja i korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania oznacza, iż Użytkownik zgadza się z postanowieniami umowy licencyjnej i akceptuje opisane w nim zobowiązania.

3. Opis usług

3.1. Oprogramowanie - program przeznaczony do komputera "Kerish PC Doctor" stosowany w celu automatycznej ochrony komputera. Oprogramowanie zapobiega zakłóceniom, poprawia błędy, oczyszcza z "plikowych śmieci", optymalizuje wydajność i chroni komputer. Oprogramowanie może być wykorzystywane przez Użytkownika nieodpłatnie w okresie zapoznawczym, który wynosi 15 (piętnaście) dni od momentu zainstalowania, po czym Użytkownik ma prawo do zamówienia odpłatnej usługi na warunkach niniejszej Umowy Licencyjnej.

3.2. Przez odpłatne usługi rozumie się usługi w zakresie udostępnienia Użytkownikowi klucza elektronicznego (kodu) (dalej zwanego "Kluczem Licencyjnym") umożliwiającego korzystanie z oprogramowania po okresie zapoznawczym.

3.3. W przypadku nabycia oprogramowania na nośniku materialnym termin ważności klucza licencyjnego jest wskazany na opakowaniu lub w dodatkowym porozumieniu. Użytkownik ma prawo do korzystania z Klucza Licencyjnego stosując go do takiej ilości urządzeń, jaka wskazana jest na opakowaniu lub w dodatkowym porozumieniu.

3.4. W przypadku nabycia oprogramowania przez Internet ważność klucza licencyjnego wskazuje się przy zakupie lub w dodatkowym porozumieniu. Użytkownik ma prawo do korzystania z Klucza Licencyjnego stosując go do takiej ilości urządzeń, jaka wskazana jest na opakowaniu lub w dodatkowym porozumieniu.

4. Prawo własności

4.1. Producent Oprogramowania udziela Użytkownikowi niewyłączne i nieprzekazywalne prawo do korzystania z Oprogramowania pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy Licencyjnej.

4.2. Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, iż oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz przez właściwe ustawy międzynarodowe.

4.3. Za naruszenie praw intelektualnych do oprogramowania Użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Ograniczenia

5.1. Użytkownik wyraża zgodę na niedokonanie dekompilacji, deasemblacji, modyfikowania i dokonania prac pochodnych opartych na oprogramowaniu w całości lub częściowo, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż nie dokona sprzedaży i odsprzedaży, nie wydzierżawi, nie wynajmie, a także nie wykorzysta w celach komercyjnych jakiejkolwiek części oprogramowania poza przypadkami, gdy posiada on zgodę Producenta Oprogramowania.

5.3. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż nie przekaże ani nie udostępni Klucza Licencyjnego osobom trzecim. Klucz Licencyjny Użytkownika stanowi informację poufną. Producent Oprogramowania zaleca przechowywanie Klucza Licencyjnego w niezawodnym miejscu do momentu upłynięcia jego ważności.

5.4. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Producent oprogramowania może zablokować Klucz Licencyjny Użytkownika tym samym anulując korzystanie z odpłatnych usług, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy Licencyjnej.

6. Zwolnienie z gwarancji

6.1. Użytkownik rozumie i akceptuje to, iż korzysta z oprogramowania na własne ryzyko. Oprogramowanie dostarczane jest w takiej postaci, w jakiej występuje. Producent oprogramowania i jego upoważnieni agenci nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za to, czy odpowiada ono celom Użytkownika, za właściwe funkcjonowanie oprogramowania, utratę danych, uszkodzenie lub pośrednie i bezpośrednie straty spowodowane korzystaniem lub niemożliwością skorzystania z oprogramowania.

6.2. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą zostać wyrządzone komputerowi Użytkownika i danym Użytkownika w wyniku korzystania z Oprogramowania.

6.3. Producent Oprogramowania nie ponosi żadnej odpowiedzialności na podstawie umów obowiązujących pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi.

7. Polityka poufności

7.1. Producent Oprogramowania zapewnia Użytkownikowi absolutną poufność. Oprogramowanie nie dokonuje zbierania i przekazywania danych personalnych Użytkownika.

7.2. Celem weryfikacji legalności korzystania z oprogramowania Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie Producentowi Oprogramowania informacji o Kluczu Licencyjnym w przypadku jego posiadania.

7.3. W trakcie aktywacji Oprogramowania za pomocą Klucza Licencyjnego Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie Producentowi Oprogramowania informacji o unikalnym identyfikatorze komputera, który stanowi numer seryjny jednego z elementów stosowanego urządzenia.

7.4. Celem wykrycia nowych zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, a także zwiększenia poziomu ochrony informacji przechowywanych i opracowywanych za pomocą komputera Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie Producentowi Oprogramowania następujących informacji o wybranych przez Użytkownika lub uznanych przez oprogramowanie za potencjalnie szkodliwych obiektach: nazwa pliku, nazwa założyciela wskazana we właściwościach pliku, nazwa oprogramowania wskazana we właściwościach pliku, suma kontrolna plików w formacie MD5.